Forskning om hälsa och flexibelt arbete

Trafikverket ska erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö, med bra balans mellan arbete och privatliv vid flexibelt arbete. Därför samarbetar man med ett team från Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt som engagerar hela myndigheten. Man ser över såväl övergripande organisatoriska frågor och ledarskap som organisationskulturen. Sofie Bjärntoft studerar de delar som handlar om att underlätta balans mellan arbete och privatliv i flexibelt arbete. Här berättar hon om några av sina slutsatser.

Sofie är doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Hon har sammanfattat en enkätundersökning till alla medarbetarna på myndigheten och ett stort antal fokusgrupper.

  • Medarbetarna efterlyser framför allt tydliga policys och riktlinjer för vad som gäller för det flexibla arbetet, säger Sofie Bjärntoft. Sedan handlar det mycket om kommunikation kring förväntningar om tillgänglighet, en kultur som uppmuntrar flexibelt arbete och tydligt ledarskap för att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv. Man vill ha ett relationsinriktat ledarskap där chefen lyssnar, ger stöd och hjälper den enskilde medarbetaren med att sätta gränser för arbetet, avslutar hon.

Den relationsinriktade chefen är tydlig med förväntningar på vad medarbetaren ska prestera och ger återkommande feedback. Hen har då möjlighet att hjälpa medarbetaren med att prioritera bland arbetsuppgifterna. Med tydligt ledarskap, en öppen kommunikation och god kultur inom arbetsgruppen behöver inte medarbetaren ha felaktiga uppfattningar om vad som förväntas, eller dåligt samvete över att inte jämt vara tillgänglig. Sofie menar att det annars är vanligt att de anställda skapar förväntningar på sig själva om att de ständigt ska vara tillgängliga och uppkopplade till arbetet, vilket skapar mycket stress hos dem som arbetar flexibelt.

  • Ett bra relationsinriktat ledarskap handlar mycket om att bygga förtroende. Här har även medarbetaren ett stort ansvar. Hen måste kunna beskriva sin situation och våga berätta och be om hjälp när det är för mycket att göra och när gränserna mellan arbete och privatliv börjar suddas ut, säger Sofie.

Sofie berättar att många som arbetar flexibelt har svårt att sätta tydliga gränser mellan vad som är arbetstid och vad som är privattid.

  • Baksidan med det flexibla arbetet är att det finns stora möjligheter till att vara tillgänglig och arbeta hela tiden. Många har ett stort engagemang i sitt arbete och har därför svårt stänga av arbetet när de inte jobbar och går hela tiden i jobbtankar, vilket gör att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut.

Sofie tror att det flexibla arbetet kommer att öka i omfattning, eftersom det i stort upplevs som något positivt som ger en ökad egen kontroll över hur man lägger upp sitt arbete. För många ger det bra möjligheter att få ihop vardagspusslet och hinna med saker i privatlivet som man annars skulle ha svårt att göra med ett vanligt heltidsjobb.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket som inleddes 2016 och pågår under fyra år. Två av tre delar är nu avslutade. Den första delen bestod av en enkät till medarbetare på Trafikverket om deras upplevelser av flexibelt arbetet i förhållande till hälsa, välbefinnande, återhämtning och balans i livet. I del två, som nyligen avslutades, samlades ett urval av anställda från företagsledningen, respektive mellanchefer, första linjens chefer och medarbetare i olika grupper för att diskutera vilka åtgärder som de uppfattade som mest angelägna för att främja en god arbetsmiljö och hälsa vid flexibelt arbete. I den sista delen av studien kommer man att införa och titta på hur olika åtgärdspaket påverkar den långsiktiga hälsan hos medarbetarna.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.